Privacy Policy

De Schrijverij,

gevestigd aan Het Erf 92, 8256 DH Biddinghuizen,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http:/www.schrijverij.net

Het Erf 92

8256 DH Biddinghuizen

06-22859961

Truus van Keulen is de Functionaris Gegevensbescherming van De Schrijverij.

 Zij is te bereiken via tvankeulen@solcon.nl

Te verwerken persoonsgegevens

De Schrijverij verwerkt je persoonsgegevens alleen doordat je gebruik maakt van haar schrijfactiviteiten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die De Schrijverij verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens

De Schrijverij heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, temeer daar jongeren niet tot de doelgroep van De Schrijverij behoren. Als je er echter van overtuigd bent dat wij onverhoopt toch zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tvankeulen@solcon.nl, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

Doel en grondslag van gegevensverwerking

De Schrijverij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van een eventuele nieuwsbrief en/of aankondiging activiteiten.

– Het maken van afspraken.

– Je te kunnen bellen of e-mailen om je op de hoogte te brengen van een schrijfactiviteit of afspraak.

– Je te informeren over wijzigingen in afspraken of andere activiteiten.

– Het versturen van documenten waaraan we samen werken en schrijven.

 

Bewaren persoonsgegevens

De Schrijverij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens zoals hierboven aangegeven worden bewaard, tenzij je aangeeft dat je niet langer in ons bestand wilt voorkomen. Zodra je op enigerlei manier (zowel mondeling als schriftelijk) aangeeft dat je je gegevens verwijderd wilt zien, zal daaraan onmiddellijk gehoor worden gegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Schrijverij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Tevoren zal hierover altijd overleg zijn.

In geen geval zullen je gegevens ten bate van anderen worden verstrekt aan bedrijven of andere rechtspersonen..

Cookies

De Schrijverij gebruikt alleen functionele cookies of vergelijkbare technieken. Bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Schrijverij.  Je kunt bovendien bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou toe te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tvankeulen@solcon.nl. We zullen hierbij altijd checken of het verzoek werkelijk van jou komt. Ook een mondeling verzoek zullen we in behandeling nemen.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken.

Klachten:

Je hebt altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens:

De Schrijverij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Truus van Keulen, tvankeulen@solcon.nl